ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹកចេញសេចក្តីដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាស​ធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី១​៨-២៤ ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ២០២០

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមជូនសេចក្តីដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។សីតុណ្ហភាពនេះអប្បបរមាពី ២១-២៥អង្សាសេនិងអតិបរមាពី២៨-៣១អង្សាសេ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *